Zajęcia terapeutyczne

Odpowiednio wczesne podjęcie terapii pozwala dzieciom ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera osiągnąć wysoki pułap rozwojowy. Jest to niezbędne dla rozwoju ich kompetencji motorycznych, psychologicznych i społecznych. W szkolnym środowisku można stosować wiele rodzajów terapii, ale kluczowe jest dostosowanie ich form do indywidualnych preferencji uczniów. W związku z tym, nasi podopieczni mają dostęp do różnorodnych form profesjonalnego wsparcia terapeutycznego.

dziewczynka

 

 

 

 • ZAJĘCIA INDYWIDUALNE Z SI

Celem zajęć z integracji sensorycznej jest nauczenie dziecka poprawnych reakcji na bodźce napływające z otoczenia i jego własnego ciała – to ścieżka do stopniowego wzrostu sprawności i koordynacji ruchowej, poprawienia zdolności koncentracji oraz wypracowania pozytywnych schematów zachowań w środowisku społecznym,

 • ZAJĘCIA Z LOGOPEDĄ

Terapia obejmuje m.in. regulację oddychania, ćwiczenia artykulacji i intonacji, doskonalenie mowy oraz wzbogacanie słownictwa,

 • SOCJOTERAPIA 

To nauka i rozwój umiejętności społecznych i komunikacyjnych, a także praca z emocjami, która ma na celu zrozumienie zasad społecznego współżycia i świadome, pozbawione poczucia lęku poruszanie się w przestrzeni społecznej.

 

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA

Jest nastawiona na rozpoznanie przyczyn i niwelowanie trudności w uczeniu się: pedagog wypracowuje wspólnie z dzieckiem umiejętność koncentracji na mocnych stronach i niwelowaniu wpływu czynników osłabiających czy destrukcyjnych – ostatecznym celem jest uzyskanie pozytywnego stosunku do nauki szkolnej i wzrost motywacji do osiągania dobrych wyników,

 • TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

W przypadku autyzmu stosuje się m.in. terapię behawioralną, której podstawowym założeniem jest przekonanie, że człowiek uczy się poprzez uświadamianie sobie konsekwencji własnych działań – praca terapeutyczna z dziećmi autystycznymi ma na celu wzmacnianie (nagradzanie) zachowań aprobowanych i osłabianie zachowań niepożądanych (zamiast kar terapeuta stosuje brak nagrody i zmiany form pracy),

 

 

 

 

 

Wsparcie terapeutyczne na lekcjach

W każdej klasie i na każdych zajęciach w naszej szkole obecny jest nauczyciel wspomagający. Równolegle zapewniamy dostęp do różnorodnych terapii, które prowadzą specjaliści zrzeszeni w Stowarzyszeniu Terapeutów. W każdej chwili możemy się spotkać, aby wspólnie wybrać najlepszą formę terapii dla Twojego dziecka.

 

 

 

Dzięki współpracy z Centrum Diagnozy i Edukacji, ze Stowarzyszeniem Terapeutów oraz Centrum Terapii i Rozwoju Seeds Care, oferujemy łatwy dostęp do dodatkowych diagnoz, ocen i terapii, w tym m.in.:

 

 

 • diagnoza autyzmu

 • diagnoza dysleksji

 • diagnoza gotowości szkolnej

 • diagnoza zaburzeń osobowości

 • integracja sensoryczna

 • diagnoza logopedyczna,

 • terapia pedagogiczna,

 • zajęcia z psychologiem,

 • trening umiejętności społecznych,

 • socjoterapia,

 • konsultacje psychologiczne dla dzieci i dorosłych,

 • terapia rodzin,

 • terapia par,

 • dodatkowe diagnozy.

 

Szkoła, która wyrównuje szanse