Klasy 1-4 dla dzieci z autyzmem

Edukacja, którą oferują początkowe klasy dla dzieci z autyzmem, odgrywa niezwykle istotną rolę w procesie włączania do grupy rówieśniczej i w relacje społeczne z osobami dorosłymi. To okres, w którym dziecko rozpoczyna gromadzenie kapitału kulturowego, buduje swoje kompetencje społeczne i poczucie własnej wartości. Duża część tych procesów odbywa się w szkole, w trakcie procesu edukacyjnego.

Systematyczna praca z dzieckiem jest podstawą nauki w klasie terapeutycznej. Wyniki są tym lepsze, im chętniej dziecko uczestniczy w zajęciach terapeutycznych i edukacyjnych, im bardziej jest zmotywowane do działania. Dlatego dołożyliśmy wszelkich starań, aby stworzyć optymalne warunki do rozwoju dzieci ze spektrum autyzmu. Stworzyliśmy przyjazne środowisko nie tylko do edukacji i terapii, ale też do zabawy, która w tym okresie życia dziecka ma wielki potencjał prorozwojowy.

 

IPET w klasach terapeutycznych w szkole podstawowej

Edukacja wczesnoszkolna dzieci ze spektrum autyzmu jest silnie zindywidualizowana. Ogólną ramą działań edukacyjnych jest podstawa programowa. Jednak jest ona realizowana w oparciu o Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne (IPET). Podstawą do ich opracowania jest szczegółowa analiza orzeczeń i opinii z poradni psychologiczno–pedagogicznych. Ściśle przestrzegamy zaleceń dotyczących warunków i formy realizacji działań edukacyjnych, dążymy do osiągnięcia zalecanych celów terapeutycznych i rozwojowych. Naszym uczniom zapewniamy możliwość pracy indywidualnej i w małych zespołach, liczących nie więcej niż 5 osób.

 

nauczycielka

 

Nauczyciel-cień, czyli asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Kluczowa w edukacji dzieci w klasach terapeutycznych w szkole podstawowej jest obecność nauczyciela-cienia, nazywanego też terapeutą-cieniem lub asystentem. To pedagog lub terapeuta, który nie prowadzi zajęć, lecz jest obecny w czasie ich trwania. Jego rolą jest reprezentowanie dziecka, które ma problemy z jasnym dla otoczenia komunikowaniem swoich uczuć i myśli. Terapeuta-cień jest gotowy, aby natychmiast udzielić dziecku pomocy lub włączyć się w prowadzenie zajęć, gdy zaistnieje taka potrzeba. Tym, co pozytywnie wyróżnia naszą szkołę, jest obecność nauczycieli-cieni na wszystkich zajęciach edukacyjnych.

 

Bezpieczne miejsce dla Twojego Dziecka